MIESZKAŃCY MAZUR – MAZURZY

Mieszkańcy Mazur – Mazurzy nie uważali się ani za Polaków, ani Niemców, tylko za polskojęzycznych Prusaków. Posługiwali się gwarą mazurską, wypieraną od połowy dziewiętnastego wieku przez język niemiecki. Godnym podkreślenia jest fakt, iż językiem oświaty i literatury religijnej Mazurów aż do lat trzydziestych dziewiętnastego wieku był język polski. Mazury noclegi

Warto podkreślić, że ludność pochodzenia polskiego przeważała na Mazurach aż do czasów wielkiej epidemii dżumy na początku osiemnastego wieku. Na wyludnione przez pomór tereny noclegi Mazury zaczęli napływać koloniści niemieccy, natomiast osiedlanie się Polaków było administracyjnie utrudnione. Mimo tych zabiegów na terenie Mazur panował język polski. Od dziewiętnastego wieku – szczególnie od czasów rządów kanclerza Otto von Bisamrcka (objął urząd Kanclerza Rzeszy w 1871) – walka z polskością na Mazurach przybrała dużo ostrzejsze formy. Jednym z przewodnich celów tego polityka było wyrugowanie języka polskiego i katolicyzmu z terenów należących do Prus. Po plebiscycie w 1920 (sfałszowanym przez Niemców) Mazury domki pozostały w państwie niemieckim. Po 1945 znalazły się w granicach Polski.

OBERLAND – KRAJ GÓRNY. MAZURY ZACHODNIE

Położone na południowy zachód od Mazur powiaty nidzicki, ostródzki i iławski nazywane były przez Niemców „polnische Oberland” – polskie Pogórze. Inne spotykane nazwy tego obszaru to Kraj Górny oraz Prusy Górne. Mazury pensjonaty Oberland to kraina historyczna i geograficzna wyraźnie wyodrębniająca się na tle sąsiadujących z nią Warmii i Żuław Wiślanych. Od obydwu nizin odróżnia się zdecydowanie wyższym położeniem oraz pofałdowanym terenem – pokrytym gęstymi lasami i licznymi jeziorami. Mimo, iż Oberland (obecnie coraz częściej większość tego obszaru nazywa się Mazurami Zachodnimi) w odróżnieniu od Mazur jest mniejszy terytorialnie i nie posiada tak dużych jezior, to jednak jest zdecydowanie bardziej atrakcyjny pod względem szaty roślinnej – jeśli na Mazurach dominują bory, to odbijające się w taflach jezior lasy Oberlandu charakteryzują się przemieszaniem wielu gatunków drzew, w z występującymi tu licznie siedliskami buka i dębu. Mazury pokoje gościnne